Cilt 7, Sayı 4 (2019)

Türkiye’de Yerel Harcamaların ve Yerel Vergi Gelirlerinin İller Düzeyinde Analizi (Provincial Analysis of Local Expenditures and Local Tax Revenues in Turkey)                  

Cihan YÜKSEL

İnsani Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Relationship Between Human Development and Economic Growth: An Empirical Study on Turkey)

Mehmet AYDIN

Denizyolu Düzenli Hat Taşımacılığında Hız Düşürme Pratiği İncelemesi (Analyzing Of Slow-Steaming Practice In Liner Transportation)

Bünyamin KAMAL

Dijital Ekonominin Getirdiği Vergilendirme Sorunlarının Değerlendirilmesi: Kurumlar Vergisi (Assessment of The Taxation Problems of The Digital Economy: Corporate Tax)

Onur EROĞLU, Hüseyin AKSU

19. YY.’dan Günümüze Almanya’da Belediye Maliyesinin Gelişimi (Development of Municipal Finance in Germany since 19th Century)

Harun KILIÇASLAN

Yetenek Yönetimi ve Kamu Sektöründe Bir İnceleme (Talent Management and a Review in the Public Servis)

Aslınur YAVUZ, Muammer MESCİ

  

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir KAPAK Yüksel Aydın Kamal Eroğlu-Aksu Kılıçaslan Yavuz-Mesci

İçindekiler