Arşiv

2019

Cilt 7, Sayı 4 (2019)

Türkiye’de Yerel Harcamaların ve Yerel Vergi Gelirlerinin İller Düzeyinde Analizi (Provincial Analysis of Local Expenditures and Local Tax Revenues in Turkey)                  

Cihan YÜKSEL

İnsani Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Relationship Between Human Development and Economic Growth: An Empirical Study on Turkey)

Mehmet AYDIN

Denizyolu Düzenli Hat Taşımacılığında Hız Düşürme Pratiği İncelemesi (Analyzing Of Slow-Steaming Practice In Liner Transportation)

Bünyamin KAMAL

Dijital Ekonominin Getirdiği Vergilendirme Sorunlarının Değerlendirilmesi: Kurumlar Vergisi (Assessment of The Taxation Problems of The Digital Economy: Corporate Tax)

Onur EROĞLU, Hüseyin AKSU

19. YY.’dan Günümüze Almanya’da Belediye Maliyesinin Gelişimi (Development of Municipal Finance in Germany since 19th Century)

Harun KILIÇASLAN

Yetenek Yönetimi ve Kamu Sektöründe Bir İnceleme (Talent Management and a Review in the Public Servis)

Aslınur YAVUZ, Muammer MESCİ

  

Cilt 7, Sayı 3 (2019): Temmuz 2019

Türkiye’de Sosyal İnovasyon ve Kamu Kurumlarında Sosyal İnovasyonun Bilinirliği
Social Innovation in Turkey and Awareness of Social Innovation Concept in Public Institutions
Muradiye ATEŞ

Türkiye Makro-Finansal Görünümüne İlişkin Bir Değerlendirme ve Reel Kur-Geri Dönmeyen Krediler İlişkisine Yönelik Bir Analiz
A Study on Turkey Macro-Financial Outlook and An Analysis of the Relationship between Real Effective Rate and Non-Performing Loans Ratio
Esra N.KILCI
İslam Ekonomisinde Uluslararası Ticaretin Yeri ve Katılım Bankalarında Uluslararası Ticaretin Finansmanı
The Place of International Trade in Islamic Economy and Financing of International Trade in Participation Banks
Onur CERUZ
İslam İktisadı Bağlamında Para Politikası
Monetary Policy in the Context of Islamic Economics
Ferda GÜVENİLİR, Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA
ILO Düzgün İş Hedefinin Gıda Üretimi Yapan Bir Firma Üzerinde Analizi
ILO Proper Business Goal Analysis on a Food Producing Company
Mustafa ŞİMŞEK
Gençlerin Mobil Cihazlara Bağımlılıkları Üzerine Bir Araştırma
A Research on Dependence of Young People on Mobile Devices
Okan ORAL
G7 Ülkelerinde Sağlık Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Panel Nedensellik Analizi
The Relationship Between Healthcare Expenditures and Economic Growth in The G7 Countries: Panel Analysis
Tuba İSPİR, Sena TÜRKMEN

Akhism in the Context of Social Policy
Faruk TAŞÇI
Kamu Yatırımlarının Bölgesel Dengesizlik Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
Impact of Public Investments on Regional Imbalance: The Case of Turkey
Metin TOPRAK,Yüksel BAYRAKTAR ,Ayfer ÖZYILMAZ


Toplam 31 ögeden 1 - 25 arası     1 2 > >>