Girişimci Pazarlama: Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarına Katılan İşletmelerin Girişimci Pazarlama Çabalarına Yönelik Bir Araştırma

Nil Esra DAL, Mükerrem ATALAY ORAL, Rukiye KILIÇ

Özet


İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu olan girişimcilik ile pazarlama disiplinin ayrı disiplinler olarak ele alınmasının yanı sıra; küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir takım ara yüzlerinin olduğunu söylemek mümkündür. Girişimci pazarlama süreçlerini benimseyen işletmeler fırsatları oluşturmaya ve fırsatlardan yararlanmaya odaklanan pazarlama süreçlerine sahiptir. Günümüzde işletmeler rekabet avantajı elde etmek için geleneksel pazarlama çabalarından ziyade girişimci pazarlama çabalarına yer vermelidir.Bu araştırmada, işletmelerin girişimci pazarlama çabaları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu sebeple, işletmelerin ürün ve markalarının etkileşimi arttırmaları için önemli mecralardan olan fuar araştırma alanı olarak seçilmiştir. 29 Kasım-2 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenen Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarına (Growtech Euroasia 2017) katılan 517 işletmeden tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 212 adet işletmenin yetkili çalışanı ile görüşülmüştür. Anket soruları oluşturulurken Fiore vd. (2013)’ün geliştirmiş olduğu girişimci pazarlama ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca ankette işletmelerin demografik verilerinin yanı sıra fuar hakkında görüşlerinin yer aldığı sorulara da yer verilmiştir. Anket uygulaması işletme yetkilileri ile yüz yüze görüşme metodu ile gerçekleştirilmiştir. Veriler amaca uygun istatistik paket programında analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılıma uygun olduğu tespit edilmiştir. Veriler frekans analizi ve açımlayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Verilerin, faktör analizi için uygunluğu Kaiser Meyer Olkin (KMO=0.867) katsayısı ve Bartlett (Sphericity) küresellik testi ile incelenmiş, girişimci pazarlama ölçeğinin 6 boyutlu bir ölçek ve bu ölçeğin toplam varyansı açıklama oranının %64.182 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca fuara katılan işletmelerin fuar ziyaretçilerini kısmen yeterli bulduğu, fuarın kısmen amacına ulaştığı ve fuarda yapılan satışlardan kısmen memnun olduğu tespit edilmiştir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr