Türkiye Ekonomisinde Enflasyon ve Kamu Sektörü Açığı Arasındaki Dinamik İlişkiler ve Makro-Ekonomik Yansımaları (1975-2016)

Umut ÇAKMAK, Atilla GÖKÇE

Özet


Temel makro ekonomik göstergeler arasında, özellikle enflasyon ve kamu sektörü açığındaki bozulma süreci 1980’lı yıllarda başlamış ve 1990’larda hızlanmıştır. Bu makalede, enflasyon ile kamu sektörü açığı arasındaki uzun dönemli ilişki ve bu ilişkinin sonucunda ortaya çıkan makro ekonomik dinamiklerin analizi amaçlanmıştır. Analizde kullanılan değişkenler enflasyon oranı, faiz ödemeleri/bütçe harcamaları, bütçe açığı/GSYH, dolaşımdaki para ve döviz kurudur. Uzun dönemli ilişki için Johansen eşbütünleşme yöntemi, nedensellik sınamaları için ise VECM tabanlı Granger analizi kullanılmıştır. Örnek dönemi 1975-2016 yıllarıdır. Araştırmadan elde edilen en önemli sonuç, yüksek ve kronik enflasyon oranlarının, başta kamu sektörü dengesi olmak üzere, temel makro ekonomik değişkenlerde ortaya çıkan bozulmaların en önemli sorumlularından birisi olduğudur. Benzer şekilde, 2000’li yıllarda kamu dengesinde sağlanan olumlu gelişmelerin temelinde de, enflasyon oranlarının hızlı ve kalıcı bir şekilde düşmesi yatmaktadır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr