Tüketicilerin Online Alışverişe Karşı Tutumlarını ve Online Alışveriş Yapma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Türkiye – Slovenya Karşılaştırması

Mehmet İsmail YAĞCI, Mohamad EL-HASSAN, Ümit DOĞRUL

Özet


İnternetin hava yolu işletmeleri açısından artan önemi online bilet almaya karşı tüketicilerin tutum ve niyetlerini etkileyen faktörleri ortaya çıkarmayı gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Slovenya’daki tüketicilerin online uçak bileti satın almalarına karşı tutum ve niyetlerini etkileyen önemli faktörleri ortaya koymaktır. Araştırmada önce açıklayıcı faktör analizi ile online bilet alma davranışını etkileyen faktörler belirlenmiş daha sonra araştırma hipotezleri çoklu doğrusal regresyon analizi ile test edilmiştir.  Analiz sonucunda; güvenlik ve alışveriş keyfi boyutlarının hem Slovenya’ da hem de Türkiye’ de online alış verişe karşı tutumu olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Her iki ülkede de gizlilik ve zaman kazanma boyutları tutumu etkilememektedir. Ayrıca, güvenlik ve kullanım kolaylığı boyutlarının Slovenya’ da ve Türkiye’ de online alışveriş yapma niyetini olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Gizlilik boyutunun her iki ülkede de online alışveriş yapma niyetini etkilemediği belirlenmiştir. Zaman kazanma boyutunun Slovenya’ da, kullanım kolaylığı boyutunun ise  Türkiye’ de online alışveriş yapma niyeti üzerinde olumlu etkisi olduğu ortaya konmuştur.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr