Küresel Vergi Yönetimi: Yeni Ortak Hukuk

Eda ÖZDİLER KÜÇÜK, Eşref KÜÇÜK

Özet


2008 Mali Krizinden sonra devletler artan kamu borçlarının finanse edilebilmesi için vergi gelirlerinin yeterli olmadığını görmüş, vergiden kaçınma, vergilendirmede şeffaflık, bilgi değişimi gibi küresel işbirliği gerektiren konularda uluslararası eylem planlarına dahil olmuşlardır. OECD`nin öncülüğünü yaptığı BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) ve Avrupa Birliği çerçevesinde geçerli olan ATA (Anti Tax Avoidance Directive) bu eylem planlarının örneklerini oluşturmaktadır. Özellikle OECD`nin ürettiği eylem planları çerçevesinde üye devletlerin iç hukuk sistemlerinde uyumlastırmaya gitmeleri, vergilendirme ile başlayan ortak bir hukuka yönelimi düşündürmektedir. Literatürde daha yüksek sesle dile getirilmeye başlanılan “küresel vergi yönetimi” ve eylem planları, devletlerin iç hukuk sistemlerinde bağımsız olmakla birlikte ticari ve mali varlıklarını sürdürebilmeleri bakımından ortak paydaya sahip bir vergi hukuku ve idaresine sahip olmalarını ifade etmektedir. Asgari paydaya sahip ortak bir hukuk sisteminin tarihsel örneklerinden biri de Roma hukukunun Ortaçağ’daki uygulama ve görünüm biçimi olan “ius commune”dir. 

Günümüzde uluslararası vergi hukuku sahasında ortak hukuk bilimi ve karşılaştırmalı hukuk çalışmalarıyla hukukun birleştirilmesi yoluna gidilebilir. Bunun çağdaş örneklerinden biri OECD tarafından önerilen ortak vergi mevzuatı çalışmaları biçiminde kendini göstermektedir. Çalışmada küresel vergi yönetimi ve gerektirdigi ortak hukuk, Roma hukuku ve günümüz vergi hukuku bakımından değerlendirilecektir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr