Kişilik, Karar Verme Tarzları ve İş Fikri Bulma Yöntemleri Arasındaki İlişki

İlter HELVACI, Mithat TURHAN, Onur KÖPRÜLÜ

Özet


Girişim, bir işe girişme, bir işin başlatılması olarak ifade edilmekte olup, bireyin kişilik özellikleri ve karar verme tarzı gibi unsurlar girişimsel faaliyetin başlatılmasında belirleyici rol oynayabilmektedir. Yapılan bu çalışma ile girişimcilerin, iş fikirlerini belirlerken hangi yolları izledikleri, kişiliğin ve karar verme tarzlarının iş fikirleri üzerindeki etkileri incelenmiştir.  Çalışmanın örneklem grubunu Mersin’in Silifke ilçesinde faaliyet gösteren işletme sahibi 35 erkek ve 15 kadın katılımcı oluşturmaktadır. Çalışmadaki istatistik yöntemler olarak Shapiro Wilk normal dağılım kontrol testi, Pearson korelasyon testi, Student t testi, tek yönlü ANOVA ve kanonik korelasyon testleri kullanılmış bu analizler IBM SPSS 24 Demo versiyon ile yapılmıştır. Yapılan istatistik analizler sonucu, bireylerin İş fikri bulma yöntemi ölçek puanları ile kişilik envanteri puanlarının arasında istatistik önemli bir korelasyon olduğu (r=0,331 ve p=0,037) buna benzer olarak İş fikri bulma yöntemi puanları ile Karar verme tarzı puanları arasında da istatistik önemli bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir (r=0,319 ve p=0,048).


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr