Sosyal Zekânın Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Hülya UZUN, Ali Çağrı BURAN, Elif Tuba BEYDİLLİ

Özet


Teknolojinin hayatımızın her alanına girdiği bu çağda, hayatımızı kolaylaştırmasının yanında, ortaya çıkardığı olumsuzluklar da bulunmaktadır. Bu olumsuzluklardan en az düzeyde etkilenilmesi için bireylerarası ilişkilerin en iyi düzeyde yönetilmesi, başka bir deyişle bireylerde sosyal zeka düzeyinin yüksek olması gerekmektedir. Girişimcilikte, bireylerin başarı gösterebilmeleri açısından sosyal zeka düzeylerinin de yüksek olması gerekmektedir. Bu sebeple bu çalışmanın özellikle manipülasyon olmak üzere sosyal zeka boyutlarının girişimcilik niyeti üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla konunun kuramsal çerçevesini belirlemeye yönelik olarak literatür taramasının ardından elde edilen veriler ışığında bir saha çalışması ile anket uygulanmıştır. Çalışma kapsamında Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden 249 adet veri toplanmıştır. Elde edilen veriler üzerinden, sosyal zeka boyutlarından empati ve manipülasyonun öğrencilerin girişimcilik niyetleri üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr