Tarım Sektöründe “Dalında Satış Yöntemi” İle İmzalanan Forward Sözleşmelerin VUK ve TFRS Kapsamında Muhasebeleştirilmesi

Fırat ALTINKAYNAK

Özet


Gelişen piyasaların getirmiş olduğu farklı yatırım fırsatları, birçok finansal riski de beraberinde getirmektedir. Tarım sektöründe gerek spekülasyon gerek risk yönetimi için yatırım yapılan forward sözleşmeler, tek taraflı vazgeçilemez ve devir edilemezler. Bu yönüyle forward sözleşmeler şirketlere borç yükümlülüğü ve alacak hakkı gibi sorumluluklar yüklemektedirler. Bu çalışmada; forward sözleşmeler, VUK ve TFRS çerçevesinde değerlendirilerek, hangi hesaplarda izlenebileceği gösterilmeye çalışılmış ve şirketlerin mali tablolarının şeffaflığı adına, bu sözleşmelerin muhasebe kayıtları ile mali tablolara yansıtılarak, bu tablolarda mutlaka raporlanması gerektiği amaçlanmıştır.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr