Borsa İstanbul ve Gelişmiş Ülke Borsalarının Ortak Hareketi Üzerine Bir Çalışma

Mercan HATİPOĞLU, Taner SEKMEN

Özet


Bu çalışma Türkiye borsası ile Amerika, İngiltere, Almanya ve Japonya borsaları arasındaki ortak hareketi incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada zamana bağlı değişen korelasyonu hesaplamak için 1995-2015 dönemini kapsayan aylık frekanslı veriler, GO-GARCH yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Ampirik bulgular en az korelasyonun Borsa İstanbul ile Japonya borsası arasında var olduğunu göstermektedir. Küresel finansal kriz öncesi Türkiye borsası en fazla İngiltere borsası ile ortak hareket ederken, kriz sonrasında ise Almanya Borsası, Borsa İstanbul ile en fazla korelasyona sahip ülke olmuştur. Genel sonuçlar yatırımcıların koşullu korelasyonları dikkate alarak portföy teorisi kapsamında çeşitlendirme yapabileceklerini göstermektedir. Çalışmanın örneklemi kapsamında küresel kriz öncesi dönemde portföy çeşitlendirmesi için en uygun ülke Japonya olurken en elverişsiz ülke ise İngiltere olmaktadır. Küresel kriz sonrasında ise İngiltere portföy çeşitlendirmesi için en uygun ülke olurken Almanya en elverişsiz ülke olmaktadır.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr