Mavi Yakalılarda Güvenlik Kültürü Algısı: Denizli İli Kablo İmalat Endüstrisi Örneği

Yılmaz ÖZKAN, Bülent ARPAT

Özet


İş kazalarının çoğunlukla çalışanların güvensiz davranışlarından kaynaklandığı ifade edilmekte, çalışma ortamının güvenli hale getirilmesinde güvenlik kültürünün önemi sıklıkla vurgulanmaktadır. İş kazalarının önlenebilmesi için güvenli çalışma koşulları ve güvenli davranışların oluşturulması konularına daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Güvenlik kültürünün oluşturulması, çalışanlara benimsetilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda işletmeler kendilerini sorumlu ve zorunlu hissetmeye başlamışlardır. Bu çalışmada, güvenlik kültürünün literatürde kabul görmüş temel boyutları kullanılarak güvenlik algısının ölçülmesi amaçlanmıştır. Güvenlik kültürünü ölçebilmek için anket yöntemiyle mavi yakalı çalışanlar üzerinde araştırma yapılmıştır. Bu veriler çok değişkenli istatistik analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr