Türkiye’de 2000-2013 Döneminde Büyümenin Genç İşsizliğe Etkisinin Vektör Otoregresif Model İle Analizi

Berna YAZAR ASLAN, Ayşe YAMAK

Özet


Bu çalışmanın amacı gençlerin toplam nüfus içerisindeki payı oldukça yüksek olan Türkiye’de genç işsizlik ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ekonometrik bir yaklaşımla incelemektir. Bu nedenle çalışmada Türkiye’de 2000Q1-2013Q4 dönemi arasındaki büyümenin genç işsizliğine etkisi Vektör Otoregresif (VAR) Modeli kullanılarak incelenmiştir. Granger Nedensellik Analiz sonuçları büyüme oranından genç işsizlik oranına doğru tek yönlü bir nedenselliğin olduğunu göstermektedir. Varyans Ayrıştırması sonuçlarına göre genç işsizlik oranının ilk dönem öngörü hata varyansı içinde büyüme değişkeni yaklaşık %15 oranında bir paya sahip iken bu pay ikinci dönemden itibaren artarak son dönemde %54’e kadar yükselmiştir. Etki-Tepki Fonksiyonlarına göre büyüme oranında oluşan bir standart sapmalık şokun genç işsizlik oranı üzerinde azalış etkisi oluşturduğunu göstermektedir. Türkiye ekonomisindeki iktisadi büyüme genç işsizliğini etkileyen faktörler içerisinde yer almakta ve büyüme oranındaki artış genç işsizlik oranın da azalmalara neden olmaktadır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr