Araştırma Görevlilerinde Çalışma Yaşamı Kalitesi: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği

Serpil AYTAÇ, Hüseyin SEVGİ

Özet


Çalışma yaşamında kalite anlayışı son yıllarda hem akademik hem de örgütsel çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Özellikle çalışma yaşamını nasıl daha nitelikli bir hale getirebiliriz sorusu bu çalışmaların çıkış noktasını oluşturmaktadır. Benzer bir eksende bu çalışmanın amacı ise; akademisyenliğin henüz başlangıç aşamasında olan araştırma görevlilerinde çalışma yaşamı kalitesini, yaşam tatmini çerçevesinde ölçmektir. Çalışma kapsamında, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapan araştırma görevlilerinin tümüne tam sayım yöntemine göre, Daren Van Laar tarafından (2007) geliştirilen "The Work Related Quality of Life (WRQoL)" ölçeği kullanılmıştır. Yaşam tatminini ölçmek için ise, beş maddeden oluşan yaşam tatmini ölçeği (SWLS) kullanılmıştır. Çalışmaya katılanların yaklaşık %51 i erkek olup, % 33’ü bekârdır. %73’ü halen doktora eğitimini sürdürmektedir. Hedef kitlenin Üniversitedeki ortalama görev süresi 3,83±2,37 olarak elde edilmiştir. Cinsiyete, medeni duruma ve kadro durumlarına göre araştırma görevlilerinin çalışma yaşam kalitelerinde bir farklılık olmadığı görülmüştür. Çalışma yaşamı kalitesinin en belirleyici faktörünün, “Kariyer Tatmini” değişkeninin olduğu anlaşılmıştır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr