Turizm İşletmelerinde Algılanan Ücretin İşgörenlerin Davranışsal Niyetlerine Etkisi

Mahmut DEMİR, Nihat ALTUNTEPE

Özet


Bu çalışmanın amacı, turizm işletmelerinde işgörenlerin ücret algılamalarının davranışsal niyeti üzerindeki etkisini araştırmaktır. Ücret yeterliliği, ücret adaleti, ücret ödemesi ve ücret kapsamı ile davranışsal niyet konularında yapılan alan yazın taramasından elde edilen kavramsal bilgilerle bir anket geliştirilmiştir. Yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak Antalya ve Muğla Bölgelerinde otel işletmeleri ve seyahat acentalarında çalışan toplam 511 katılımcıya bir anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile analiz edilmiştir. Verilerin yapısal ve yakınsak geçerliliği faktör analizi ile ortaya konulmuştur. Daha sonra bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon analizi yapılmıştır. İşletme grupları arasındaki ücret algılama farklılıklarını belirlemek için t testi ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini belirmek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, araştırma bulguları bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasında doğrusal bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr