Algılanan Yeni İş Fırsatları ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiler Üzerinde Sosyal Desteğin Aracılık Etkisi: Bolu Beyaz-Et Sektör Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

Necmettin ÖZEL

Özet


Bu çalışmada, hem işten ayrılma niyeti, yeni iş fırsatları ve üstlerden ve arkadaşlardan sosyal destek arasındaki ilişkiler hem de sosyal desteğin aracılık etkisi incelenmiştir. Beyaz-et sektör çalışanlarından oluşan katılımcılara (s=830), kişisel özellikler ölçeği dışında işten ayrılma niyeti, yeni iş fırsatları ve üstlerden ve çalışma arkadaşlarından sosyal destek ölçeklerini içeren bir soru kâğıdı uygulanmıştır. Ölçekler, sırasıyla, 0.89, 0.82, 0.80 ve 0.68 düzeyinde güvenilir bulunmuştur. Araştırma ölçeklerinin geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi, toplam değişimin, %82 işten ayrılma niyeti; %65 yeni iş fırsatları ve % 59 sosyal destek tarafından açıklandığını göstermiştir. Hipotez analizi, yeni iş fırsatları ile işten ayrılma niyeti arasında olumlu; üstlerden ve çalışma arkadaşlarından sosyal destek ile işten ayrılma niyeti arasında da olumsuz ilişki ortaya koymuştur. Ayrıca, işten ayrılma niyeti ve yeni iş fırsatları arasındaki ilişkiler üzerinde sosyal desteğin kısmi aracılık etkisi olduğu belirlenmiştir. İş örgütleri ya da uygulamacılar açısından, çalışanlara verilen sosyal desteğin artırılması önerilmiştir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr