Vergi Kanunlarının Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi Kapsamında Anayasa Mahkemesinin Son Dönem Kararlarının Sayısal Analizi

Yaşar AYYILDIZ, Kadir AYYILDIRIM

Özet


Kanunların Anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi Anayasa Mahkemesince (AYM) yapılmaktadır. AYM kendisine iptal davası ya da itiraz yoluyla yapılan başvuruları karara bağlayarak bu denetimi gerçekleştirmektedir. Türkiye’de 1961 Anayasası ile başlayan bu denetim 1982 Anayasası ile son şeklini alarak devam etmektedir. Ancak vergi hukuku literatüründe mahkemenin bu denetim kapsamında verdiği kararların birincil veriler yardımıyla tasnif edilerek analize tabi tutulması yönünde bir çalışma yok denecek kadar azdır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı; AYM’nin vergi kanunlarının Anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi ile ilgili olarak vermiş olduğu kararların sayısal analizi olarak belirlenmiştir. 1982 Anayasası kapsamında, vergi kanunları ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası verileri taranarak elde edilen 113 AYM kararı ile ilgili bilgiler sayısal hale getirilip istatistik programı yardımıyla analize tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgular bundan sonraki çalışmalara da ışık tutacak şekilde tasnif edilerek yorumlanmaya çalışılmıştır. Çalışmada ulaşılan sonuçlar genel bir ifade ile: vergi kanunlarının Anayasa yargısına götürülme oranının düşük seviyede olmasına karşılık, yargıya giden vergisel düzenlemelerin iptal edilme oranının aynı düşüklükte seyretmemiş olmasıdır. Zira neredeyse AYM’ye götürülen her üç düzenlemeden birinin AYM’ce iptal edildiği gözlemlenmiştir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr