Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Serkan BAYRAKTAROĞLU, Sevdiye ERSOY YILMAZ, Murat CAN

Özet


Çalışmanın amacı, çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri ve kurumsal sosyal sorumluluk algıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Diğer bir ifadeyle çalışma katılımcıların kurumsal sosyal sorumlululuk algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır sorusuna yanıt aramak amacıyla tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’da faaliyet gösteren özel bir bankada çalışan 155 katılımcı oluşturmuştur. Veri elde etme yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Katılımcıların bağlılılık düzeylerinin belirlenmesinde Meyer ve Allan tarafından geliştirilen “Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeği”, kurumsal sosyal sorumluluk algılarını ölçmede ise Swaen ve Chumpitaz tarafından geliştirilen “Algılanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS 19.0 programı ile değerlendirilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde ki-kare testi kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde katılımcıların demografik özellikleri ile örgütsel bağlılık, örgütsel bağlılığın alt boyutları ve kurumsal sosyal sorumluluk algıları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra yapılan analizlerde katılımcıların kurumsal sosyal sorumluluk algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulgulanmıştır. Ayrıca araştırmada katılımcıların kurumsal sosyal sorumluluk algıları ile örgütsel bağlılığın alt boyutları olan duygusal ve normatif bağlılık arasında da anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ancak devamlılık bağlılığı boyutu ile beklenenin aksine böyle bir ilişkinin olmadığı görülmüştür.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr