Ekonomik Büyüme, Ar-Ge Harcamaları, İhracat ve Net Yabancı Sermeye Girişinin Ülkelerin Ekonomik Fitnes Endeksi üzerindeki Etkisi

Ömer İSKENDEROĞLU, Saffet AKDAĞ

Özet


Ekonomik fitnes endeksi ülkelerin hem ürün çeşitlendirme hem de kompleks ürünleri küresel ölçekte rekabetçi bir şekilde üretme yeteneğini ölçen bir endekstir. Endeks aynı zamanda ekonomik açıdan küresel bir güç göstergesi olarak ifade edilebilir. Bu çalışmada da amaç bu endeks üzerinde ekonomik büyümenin, Ar-Ge harcamalarının, ihracatın ve net yabancı sermaye girişinin etkili olup olmadığını belirlemektir. Bu bağlamda 20 ülkenin 1996-2015 tarihleri arasında yıllık frekanstaki GSYH, Ar-Ge harcamaları, ihracat, net yabancı sermaye girişi ile ekonomik fitnes endeksi verileri arasındaki ilişki panel nedensellik, panel eşbütünleşme, FMOLS ve DOLS analizleri ile test edilmiştir. Değişkenler arasında eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisi tespit edilmiş olup ekonomik fitnes endeksini, Ar-Ge harcamalarının pozitif etkilediği tespit edilmiştir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr