Payların Halka Arzında Kullanılan Yöntemin Şirket Değeri Üzerine Etkisi

İbrahim SIRMA, Arif SALDANLI, Hakan BEKTAŞ

Özet


Pay senetlerinin halka arzında satış yöntemi olarak, mevcut payların satışı, sermaye artırımı yöntemi ve bu ikisinin birlikte kullanıldığı bir yöntem seçilmektedir. Bu çalışmada söz konusu yöntemler açısından şirket değerlerinden net aktif değer ve piyasa değeri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada, 2010-2015 yılları arasında Borsa İstanbul’a kote olan 67 şirketin halka arz sonrası 3 yıllık verileri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda halka arz yöntemi olarak sermaye artırımı ve sermaye artırımı ile mevcut payların satışını birlikte kullanan şirketlerinin net aktif değerinde önemli artış olduğu ve bunun şirketlerin piyasa değerlerine de olumlu katkı yaptığı tespit edilmiştir. Sadece mevcut payların satışı ile halka arz gerçekleştiren şirketlerde ise halka arz sonrası net aktif değerde olumlu bir gelişme gözlenmemiş ve şirketlerin sahip oldukları bu değer ile piyasa değeri arasında bir ilişkinin olmadığı görülmüştür.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Israel, D. (2008). Data Analysis in Business Research: A Step by Step Nonparametric Approach. USA: Sage Publications.

Kaderli, Y., & Başkaya, H. (2017). Halka Açık Firmalarda Sermaye Arttırımı Duyurularının Hisse Senedi Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 28-42.

Karaa, İ. E. (2018). Borsa İstanbul’a Kayıtlı Firmaların Halka Arz Öncesi Ve Sonrası Finansal Karakteristikleri. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 165-176.

Küçükkocaoğlu, G., & Alagöz, A. (2009). İMKB’de Uygulanan Halka Arz Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 65-86.

Küçüksille, E., & Mizrahi, R. (2015). Bedelsiz Sermaye Artırımı Duyurularının Şirketlerin Piyasa Değerlerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 129-149.

Otlu, F., & Ölmez, S. (2011). Halka İlk Kez Arz Edilen Hisse Senetlerinin Kısa Dönem Fiyat Performansları İle Fiyat Performansını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi; İMKB’de Bir Uygulama. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 14-44.

Sermaye Piyasası Kanunu. (2018,). www.spk.gov.tr. http://mevzuat.spk.gov.tr/ adresinden alındı

Tuna, İ. & Karaca, S. S. (2015). Borsa İstanbul (BIST) 30’da Kayıtlı Sanayi Şirketlerinin Sermaye Artırımlarının Tahmini. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 31-45.

Ünlü, U., & Ersoy, E. (2008). İlk Halka Arzlarda Düşük Fiyatlama Ve Kısa Dönem Performansın Belirleyicileri: 1995-2008 İMKB Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 243-258.

Yalçıner, K. (2006). Düşük Fiyatlama Olgusu İle Halka Arz Şekilleri ve Halka Arz Fiyatı Arasındaki İlişkinin Analizi;1997-2004 Dönemine Ait Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 145-158.

SEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr