Küreselleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz

Mehmet Vahit EREN, İbrahim ÇÜTCÜ

Özet


Küreselleşme, uluslararası piyasalarda iktisadi, sosyal ve siyasal ilişkilerin gelişmesi, farklı kültür ve inançların tanınması, ülkeler arası ilişkilerin yoğunlaşması gibi konuları kapsamaktadır. Küresel ticaret, küresel dünya, küresel rekabet gibi alanlar ise sosyal bilimlerde birçok çalışmaya konu olmuş önemli başlıklardır. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri olarak ekonomik büyüme gösterilmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle etkisini arttıran küreselleşme süreci ekonomik büyümeyi de doğrudan etkilemektedir. Küreselleşmenin boyutunu ve ülkelerarası karşılaştırmalarını gösteren küreselleşme endeksi de ekonomik, politik ve sosyal boyutlarıyla değerlendirilerek ekonomik büyüme üzerinde etkindir. Çalışmada Türkiye örnekleminde 1970-2016 dönemlerini kapsayan yıllık verilerle kurulan modeller üzerinden ekonomik büyüme ile küreselleşme endeksleri arasındaki ilişki yapısal kırılmalı zaman serisi yöntemleri ile analiz edilmektedir. Elde edilen bulgular, sosyal küreselleşmeden ekonomik büyümeye ve ekonomik büyümeden politik küreselleşmeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir. Diğer değişkenler arasında bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr