Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerindeki Etkileri

Sema ULUTÜRK AKMAN, Hakan BEKTAŞ

Özet


Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin demografik özelliklerinin girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 883 üniversite öğrencisi ile anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen verilerden hareketle, öğrencilerin mezun olduktan sonra kendi işini kurmak isteyip istememesi üzerinde demografik özelliklerinin etkileri Khi-kare Bağımsızlık Testi ve Lojistik Regresyon Modeli kullanılarak analiz edilmiştir. İstatistiksel olarak anlamlı sonuç veren test ve modellerin sonuçları yorumlanmıştır.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr