Askerî Devrim Bağlamında Batı Savaş Lojistiğinin Tarihsel Gelişimi

Mehmet ÇETİN, Recep KÖK

Özet


Avrupa tarih yazıcılığında Askerî Devrim, Batı ordu sistemi ve savaş yöntemlerinde ateşli silahlara dayalı değişimlerin meydana gelmesi ve bu değişikliklere bağlı olarak farklı taktiklerin devreye sokulması olarak ifade edilmektedir. 16. yüzyıldan itibaren kolonyal kaynaklarla da beslenen Askeri Devrim, batılıların özellikle doğulu hasımları karşısındaki askerî üstünlüğünün önemli bir göstergesi olduğu kadar Avrupa’nın modernleşme odaklı küresel hegemonyası olarak da yorumlanmaktadır. Bu çalışmada Batı sefer lojistiğinin tarihsel gelişimi, Askerî Devrim çerçevesinde ele alınmıştır. Literatürde kabul gören tarihsel tasnifler temel alınarak her bir gelişim süreci kendi bütünselliği içerisinde incelenmiştir. Çalışma öncüllerinden farklı olarak Rus sefer lojistiğindeki gelişmeleri de Batı ile olan etkileşimi çerçevesinde ele almaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı Askerî Devrim’in Batı sefer lojistiği üzerindeki etkilerinin irdelenmesidir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr