Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıkların Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi Mevzuatı Kapsamında Değerlendirilmesi

Neslihan AKÇA, Seçkin GÖNEN

Özet


Geçmişte işletmede meydana gelen bir olaydan kaynaklanan, ödenecek olmakla birlikte tutarı belli olmayan veya tutarı belli olmakla birlikte ödenip ödenmeyeceği veya ne zaman ve ne tutarda ödeneceği belli olan yükümlükler karşılık olarak tanımlanmaktadır. Koşullu borçlar, geçmiş olaylardan kaynaklanan ancak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, işletmenin kontrolünde olmayan olaylara bağlı olan ve finansal tablolara yansıtılamayan bir yükümlülüktür. Koşullu varlıklar ise, geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam anlamıyla kontrolü altında olmayan bir veya daha fazla olayın gelecekte gerçekleşip gerçeklememesi ile ortaya çıkabilecek varlıktır. Bu çalışmanın amacı, “Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar” başlıklı 37 numaralı Türkiye Muhasebe Standardını vergi mevzuatı ile karşılaştırmalı olarak açıklamaktır. Çalışmada karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklara ilişkin muhasebe uygulamaları örneklerle açıklanmıştır. Çalışmada yer verilen örnekler doğrultusunda, vergi mevzuatında karşılık ayırmak için yasal işlemin başlatılması gerekirken UFRS’de böyle bir koşulun olmadığı tespit edilmiştir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr